નાના પુરાતત્વવિદ્ માટે અવશેષો શોધવા માટેની શૈક્ષણિક રમતની છબી, જેમાં બાળકોના હાથ ખોદતા હોય છે

ફેક્ટરી ટૂર

ફેક્ટરી12
ફેક્ટરી11
ફેક્ટરી4
ફેક્ટરી5
ફેક્ટરી7
ફેક્ટરી13
ફેક્ટરી6
ફેક્ટરી3
ફેક્ટરી2

ઉપર10000 સમગ્ર વિશ્વમાં ગ્રાહકો વધતા રહે છે.સહિત:ડિઝની, ડ્રીમવર્ક્સ.